U bent hier: OnthaalHuurder

Verhuizing

Mutatie

Indien de woning die u betrekt niet meer overeenstemt met uw gezinssamenstelling, dan hebt u het recht om een mutatie aan te vragen. Zodra u in de nuttige volgorde op de wachtlijst staat en er een woning vrijkomt die overeenstemt met uw gezinssamenstelling, zal u een woning toegekend worden. Deze aanvraag moet rechtstreeks ingediend worden bij het Departement Kandidaten.

Er moeten drie voorwaarden vervuld zijn voordat uw aanvraag tot mutatie in aanmerking genomen kan worden:

 • U woont al minstens 2 jaar in dezelfde woning.
 • Uw appartement stemt niet meer overeen met uw gezinssamenstelling (wij vragen u een officiële gezinssamenstelling om dat te bewijzen).
 • U hebt alle verplichtingen ten aanzien van de Maatschappij vervuld (betaling van de huur en de lasten, respect voor de gehuurde woning…).

Om specifieke redenen kunnen andere mutatieverzoeken ingediend worden. De Brusselse Woning behoudt zich het recht voor om meer deze aanvragen te aanvaarden of te weigeren.

 

Einde van de huur

Verbreking van het huurcontract door de huurder

U kunt uw huurcontract op elk moment opzeggen mits een opzegtermijn van 3 maanden (die aanvangt op de dag die volgt op de verzending). Er zijn echter uitzonderingen mogelijk en de opzegtermijn kan soms ingekort worden (bv. opname in een rusthuis, toewijzing in een andere huisvestingsmaatschappij…). Om uw huurcontract te verbreken, moet u ons een aangetekende brief sturen waarin melding gemaakt wordt van uw opzegging en de datum waarop de opzegging in werking treedt.

Verbreking van het huurcontract door de Brusselse Woning

De Brusselse Woning kan uw huurcontract om verschillende redenen verbreken:

 • U wordt eigenaar van een onroerend goed.
 • U betaalt de huur en de lasten niet.
 • U komt de verplichtingen niet na die verbonden zijn aan het huurcontract en aan het Huishoudelijk Reglement (bv. slecht onderhoud van de woning…).
 • Bij door ons gemotiveerde beslissing:
  • Noodzaak om de woning te ontruimen voor zware renovatie
  • Huur- of andere achterstallen
  • U beheert de woning niet als een goed huisvader.

In geval van overlijden van de titularis van de woning, wordt het huurcontract ambtshalve opgezegd. Het huurcontract kan niet door de erfgenamen worden overgenomen.