U bent hier: OnthaalKandidaat

Inschrijving

Wie mag zich inschrijven?

Om zich in te schrijven als kandidaat voor een sociale woning, dient men aan bepaalde toelatingsvoorwaarden te voldoen:

 • Geen eigenaar zijn van een onroerend goed.
 • De plafonds van de belastbare netto-inkomsten niet overschrijden (zie het bedrag van die plafonds).
 • Geen geschil hebben met de Brusselse Woning.
 • In België wonen:
  • ofwel minstens één gezinslid hebben dat ingeschreven is in het bevolkingsregister, of in het vreemdelingenregister;
  • ofwel een document bezitten dat aantoont dat een aanvraag bij de regularisatiecommissie werd ingediend.
 • Eén inschrijving per gezin (vertegenwoordigd door minstens één meerderjarig gezinslid).

Hoe schrijf ik mij in?

U moet een origineel exemplaar van het inschrijvingsformulier aanvragen bij de Brusselse Woning (Het Departement Kandidaten) of bij de BGHM.

Dat formulier bevat een tabel; daaruit kunt u een aantal gemeenten in verscheidene maatschappijen kiezen. Dit is het principe van de meervoudige inschrijving.

Dit formulier moet worden ingevuld en ondertekend:

 • door de kandidaat-huurder en
 • door de persoon met wie hij/zij gehuwd is of feitelijk samenwoont en
 • door alle andere meerderjarige gezinsleden

Het formulier moet worden afgegeven op de zetel van de maatschappij of per aangetekende brief verstuurd worden, met de volgende bijlagen:

 • Het aanslagbiljet met betrekking tot inkomsten van het referentiejaar (= 3 jaar ervoor) van alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn. Bijvoorbeeld: voor een inschrijving in 2019 moet u de inkomsten van 2015 leveren. Bij gebrek daaraan, alle bewijzen van uw huidige inkomsten (de drie laatste loonfiches, werkloosheid, OCMW…). Indien één van de leden van het gezin geen inkomen heeft, dan moet hij een verklaring op erewoord leveren dat hij niet over een inkomen beschikt.
 • Een attest van de kinderbijslag met de naam, de voornaam en de geboortedatum van elk kind ten laste.
 • Een attest van woonst in België dat bewijst dat minstens één gezinslid ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister: een kopie van de identiteitskaart (recto/verso), attest van woonst, enz.

De maatschappij beschikt over een termijn van 50 dagen om het dossier te controleren. U ontvangt per brief de bevestiging dat uw dossier wel degelijk ingeschreven is of, in geval van weigering, de redenen waarom uw dossier niet-ontvankelijk geacht wordt.