Persbericht – Papenvest

23 oktober 2019 - 01:00

Een nieuwe look voor de wijk van de “vijf blokken”: 350 socialewoningen en middenklasse woningen, collectieve voorzieningen en kwalitatievediensten voor de Brusselaars.   

Het gekozen renovatieproject voor desite “Papenvest” is bekend. Tussen de vijf deelnemende projecten werd dat vande groep “TEAM 5+” gekozen door een technische commissie.

VOORSTELLING VAN HETPROJECT

Het project voorziet de afbraak van de314 bestaande sociale woningen in twee fasen en de heropbouw van 350 nieuwewoningen:

  • 210sociale woningen beheerd door de Brusselse Woning
  • 140middenklasse woningen beheerd door de Grondregie van de Stad Brussel. 

Het gaat om verschillende typeswoningen, gaande van appartementen van 1 tot 5 slaapkamers. Alle appartementenzullen een privéterras hebben. Er worden ook gemeenschappelijke tuinen voorzienvoor de meeste gebouwen.

In het project is ook een nieuwesporthal opgenomen met, onder andere, een groot terrein voor minivoetbal- enhandbalwedstrijden alsook twee zalen voor vechtsporten en gymnastiek.  Tijdens de hele duur van de werken blijft hetmogelijk om te sporten. De oude sporthal wordt immers pas afgebroken op hetmoment dat de nieuwe sporthal in gebruik is.

In dit project worden ook collectievevoorzieningen, een ontvangstruimte voor senioren, lokalen voor kinderopvang envele fietsstallingen opgenomen.

Vanuit haar bekommernis om de socialewoningen verder uit te breiden, belooft de Stad Brussel om de 114 socialewoningen die op de site verdwijnen elders te compenseren door meerdere stukkengrond beschikbaar te stellen voor hun herinplanting op het grondgebied.

DE BEWONERS STAANCENTRAAL IN DIT PROJECT

Twee bewoners maakten deel uit van detechnische commissie. Deze had als doel om te evalueren welk van de 5deelnemende projecten het beste was. De bewoners hadden ook een beslissendestem binnen deze commissie en hebben dus bijgedragen aan het keuzeproces vanhet studiebureau.

Alle bewoners zullen binnenkort wordenuitgenodigd om hun mening te geven over de inrichting van de gemeenschappelijkedelen, de buitengedeelten en de toekomstige bestemming van de collectieveruimtes. De bewoners zullen bevraagd worden tijdens meerdere contactmomentengeorganiseerd in de inkomhallen van de gebouwen op de site.

Een goede communicatie naar debewoners toe is voor de Brusselse Woning overigens van het allergrootstebelang. Op de verschillende sleutelmomenten van het project zullen erinformatievergaderingen gehouden worden. Er werd een speciaal krantje opgerichtom de bewoners regelmatig op de hoogte te stellen van belangrijke stappenbinnen het project.

Wat de financiële kant betreft, kentde huisvestingsmaatschappij aan alle huurders van de site een huurvermindering toevan 5% per maand (uitgezonderd provisies voor de lasten).  Deze vermindering is van toepassing sinds1/1/2018 tot de datum van de verhuizing. Het gaat gemiddeld over eenvermindering van 150€/jaar per gezin.

In bepaalde omstandigheden betaalt demaatschappij ook een deel van de verhuizingskosten van de huurders. In ditgeval worden de eerste 3 maanden van de nieuwe woning terugbetaald (met eenmaximum van 728,88€). Tot slot kunnen de bewoners die verhuizen ook gratisverhuisdozen en kleefband verkrijgen bij de sociale assistente van de site

GETUIGENISSEN

“Iedereen heeft recht op eencomfortabele en kwaliteitsvolle woning. Het werd hoog tijd dat de Stad dezegebouwen onder handen nam. Als Burgemeester is het mijn taak om ervoor tezorgen dat de verschillende instanties goed samenwerken zodat de wijk zichinschrijft in de logica van “de Stad binnen de 10 minuten”, met collectievevoorzieningen zoals een sporthal, een kinderdagverblijf, een ruimte voorsenioren…”, vertelt Philippe CLOSE,Burgemeester van de Stad Brussel.

“Deze nieuwe, moderne en groenewoningen beantwoorden aan de noden van de bewoners, en zorgen ervoor dat delevenskwaliteit hier in de wijk erop vooruit gaat. De huidige bewoners zullenbetrokken worden bij de verschillende fasen van het project. De nieuwe sportzaalzorgt ervoor dat inwoners zich niet te ver moeten verplaatsen om te gaansporten. De huidige zaal maakt deel uit van de gebouwen die worden afgebroken,en zal worden gerecycleerd en heropgebouwd op een andere plek in de Stad,” zegtBenoit HELLINGS, Schepen van Klimaat en Sport van Stad Brussel.

“Ik kijk er naar uit om deze groteuitdaging, die de renovatie van de Papenvest-site toch is, samen met deBrusselse Woning aan te gaan. Door sociale woningen samen met middenklassewoningen in te planten zorgen we immers voor een betere sociale mix. Bovendienbehouden we specifieke ruimtes voor jonge kinderen, senioren, sportievelingenen de bewoners, om het sociale weefsel te bevorderen. We zullen passief bouwenen onze ecologische voetafdruk beperkt houden, waarbij we ook de energiefactuurvan de toekomstige bewoners drastisch zullen verminderen”, onderstreept Khalid ZIAN, Schepen van Huisvesting,Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen van de Stad Brussel.

Brigitte DE PAUW,Voorzitster van de BGHM, verheugt zich over deze mijlpaal in het project. “Dezeemblematische renovatie, resoluut toekomstgericht, zal de buurt transformeren.De BGHM is zeer tevreden over het gekozen project, dat getuigt van een hogekwaliteit en dat de toekomstige bewoners aangepaste woningen zal bieden die aanhun verwachtingen voldoen”.  

“Als nieuwe Voorzitter van deBrusselse Woning ben ik enthousiast over de kwaliteit van het geselecteerdeproject.  Het werd uitgewerkt insamenwerking met de bewoners en vormt een belangrijke stap voor de toekomst vande bewoners van deze wijk, die ik goed ken. De grondige renovatie van de site vormt een unieke gelegenheid om eennieuw geheel te bouwen dat de sociale mix bevordert en voorzieningen bevat tenvoordele van de bewoners”, aldus Karim TAFRANTI.

ingedeeld in :