Gebruiksvoorwaarden

Verantwoordelijkheid

Door het raadplegen van de website logementbruxellois.be en brusselsewoning.be en de informatie die zich daarop bevindt, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden.

De website van de Brusselse Woning is een informatief middel. De informatie op deze site is van algemene aard. Het is niet per se aangepast aan alle persoonlijke of specifieke situaties.

De Brusselse Woning (LBW) stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website correct is en zo regelmatig mogelijk wordt bijgewerkt. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld indien er ondanks alles toch foutieve informatie of onnauwkeurigheden blijven bestaan. Het kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor transmissiestoringen of andere technische problemen die zich voordoen op het Internet-netwerk, noch voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van deze site (virussen, beschadigde bestanden, verlies van programma’s of andere gegevens, enz.)

De Brusselse Woning behoudt zich het recht voor om op elk moment de informatie op zijn site, evenals deze wettelijke kennisgeving, te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Sommige documenten van de website kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die van andere organisaties afkomstig is. De Brusselse Woning beschikt echter niet over enige technische of inhoudelijke controle. Bijgevolg kan de Brusselse Woning de relevantie, de actualiteit of de juistheid van deze externe informatie niet garanderen en wijst zij elke aansprakelijkheid in dit verband af.

De Brusselse Woning wijst elke verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte, materiële of morele schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van de websites of de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de websites waarnaar de site refereert.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van deze site zijn eigendom van de Brusselse Woning. Onder elementen van de site verstaan wij met name de foto’s, artikelen en andere teksten, tekeningen, logo’s, soundtracks en audiobestanden, films, video’s en andere animaties, downloadbare documenten, enz.

De Brusselse Woning eist haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor elke reproductie, mededeling of wijziging van een of meer elementen van de site op eender welke drager door eender welke gebruiker.

Elk gebruik en elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de merken “LBW”, “Logement Bruxellois” en “Brusselse Woning” zonder voorafgaande toestemming is strikt verboden.

Beeldrecht

Het beeldmateriaal op de website van de Brusselse Woning is zijn eigendom of elke andere natuurlijke of rechtspersoon die is vermeld in het copyright.

Elke reproductie of ander gebruik van foto’s en illustraties zonder voorafgaande toestemming van de Brusselse Woning is verboden. Aanvragen voor dergelijke reproductie moeten worden ingediend via communication@lbw.brussels

Alle rechten zijn voorbehouden en behoren exclusief aan de Brusselse Woning toe, met inbegrip van de downloadbare documenten.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk gebruik van deze site is gebonden aan de Belgische wetgeving.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze site of de inhoud ervan zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

Contact

Als u eventuele fouten opmerkt in de informatie die op deze site wordt gegeven, als u vragen wilt stellen over dit thema of als u een verzoek of een opmerking wilt maken met betrekking tot de inhoud van de site, kunt u contact opnemen met onze communicatieafdeling: communication@lbw.brussels.