Op woensdag 29 mei zijn onze telefonische permanenties opgeschort.
Contact
Sluit

Administratief

Als huurder van de Brusselse Woning hebt u rechten en plichten.

Onze Diensten beheren de dossiers van alle huurders op een eerlijke en transparante manier, en met naleving van de wettelijke bepalingen.

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot:

Huur

Hoe wordt mijn huurprijs berekend?

De huurberekening is complex en specifiek voor elke situatie. Het volgt echter zeer strikte regels.

Om u te helpen om te begrijpen hoe de berekening gebeurt, vindt u in deze video de grote principes:

U kunt ook meer gedetailleerde en gepersonaliseerde uitleg vragen aan de Dienst Boekhouding.

Hoe worden mijn lasten berekend?

Er zijn twee soorten lasten:

 • Degene die overeenkomen met uw verbruik (verwarming, water).
 • Degene die overeenkomen met de uitgaven in verband met het gebouw (elektriciteit van de gemeenschappelijke delen, schoonmaak, brandpreventie, onderhoud van de groene ruimten…)

In beide gevallen betaalt u een provisie via uw huurafrekening.

Één keer per jaar berekent de Dienst Boekhouding de werkelijke uitgaven voor elk gezin. Hij baseert zich daarvoor op:

 • de opgenomen standen van meters en calorimeters van uw woning (voor de verbruikslasten)
 • alle facturen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw (voor de gemeenschappelijke lasten). Daarna wordt het totaal gedeeld door het aantal woningen in het gebouw.

Na deze berekeningen zal de Boekhouding u een afrekening van de lasten sturen.

 • Ofwel is het bedrag van uw provisie voor de lasten hoger dan wat werd verbruikt: het teveel wordt afgetrokken van de volgende huren, of terugbetaald indien u dat vraagt
 • Ofwel is het bedrag van uw provisie lager en in dat geval moet u het verschil bijbetalen.

Hoe betaal ik mijn huur?

U kunt uw huur en uw lasten betalen:

 • per overschrijving
 • via een bankdomiciliëring of een doorlopende opdracht

Het voordeel van domiciliëring: de betalingen aan de Brusselse Woning gebeuren automatisch met het juiste bedrag en altijd op tijd!

Domiciliëringsformulier

Ik ondervind moeilijkheden om mijn huur te betalen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met Dienst Geschillen (02/435.28.04). Een bediende zal de situatie samen met u onderzoeken. U zult samen een regeling treffen om uw schulden te kunnen terugbetalen, bijvoorbeeld door de betaling over verscheidene maanden te spreiden.

Let op: wachten verergert de situatie vaak en kan extra kosten meebrengen voor u.

Geniet ik van een sociaal tarief voor mijn energieverbruik (water, gas, elektriciteit) ?

Uw huur wordt in verhouding tot uw inkomen berekend. Dat is echter niet het geval voor het energieverbruik. Als huurder van een sociale woning geniet u van een voorkeurstarief voor het gasverbruik van de stookplaatsen (verwarming en sanitair warm water).

Energie heeft echter een prijs en voor een goed beheer van uw verbruik moet u elke dag de juiste gebaren te stellen om verspilling te vermijden: 15 manieren om geld en energie te besparen (environnement.brussels)

Hoe kan ik een televisieabonnement nemen of stopzetten via de Brusselse Woning?

In sommige van onze gebouwen is een tv-aansluiting van Telenet aanwezig. Voor 15,80€/maand kunt u een abonnement nemen door contact op te nemen met onze Dienst Boekhouding. Hij zal u een formulier bezorgen met hetwelk u een Telenet-decoder kunt afhalen in de winkel (enkel met uw huurcontract en zonder een borg te betalen). Het televisieabonnement zal dan worden gefactureerd via uw huurafrekening.

Dit is natuurlijk geen verplichting, u bent vrij om een tv-leverancier te kiezen.

Als u wenst af te zien van het televisieabonnement dat in uw huur begrepen is, wend u dan tot de Dienst Boekhouding om het abonnement te schrappen, en breng vervolgens uw Telenet-decoder terug naar de winkel.

PLAATSBESCHRIJVING

Wanneer wordt de plaatsbeschrijving bij intrede opgesteld?

Na ondertekening van uw huurcontract zal een afspraak worden vastgelegd om in uw aanwezigheid een plaatsbeschrijving bij intrede op te stellen van uw woning.

De plaatsbeschrijving wordt opgesteld door een deskundige met BIV-erkenning en de kosten van zijn werk worden gedeeld (één enkel bedrag voor mutaties, verhuizing en transfers, hiervan is de helft voor onze rekening en de andere helft voor uw rekening).

Waarvoor dient een plaatsbeschrijving?

Ze laat toe om samen de staat van de woning te onderzoeken en eventuele gebreken of verstoringen op te sporen.

Wanneer u het appartement zult verlaten, zal de plaatsbeschrijving bij intrede worden vergeleken met de plaatsbeschrijving bij uittrede.

Zo zal u enkel de schade worden aangerekend die na uw intrede in de woning is ontstaan.

Wie moet aanwezig zijn?

De ondertekenaar van de huurovereenkomst moet fysiek aanwezig zijn bij de plaatsbeschrijving. Als u dat wenst, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een vastgoeddeskundige naar keuze, maar daar moet u zelf de kosten van dragen.

Als u niet in staat bent om aanwezig te zijn, dan kunt u zich laten vertegenwoordigen door een persoon naar keuze op voorwaarde dat u deze een schriftelijke volmacht geeft.

VERANDERING VAN GEZINSSAMENSTELLING

Mijn gezin breidt uit, wat moet ik doen?

Is er een kind geboren?

Proficiat! Stuur de geboorteakte naar de Dienst Boekhouding om uw dossier te actualiseren.

Een nieuwe persoon bij wilt komen wonen?

Dan moet u eerst toelating vragen aan de Brusselse Woning en het antwoord afwachten.

Aanvraagformulier samenwoning

NB: Als een volwassen persoon zich na toelating bij uw gezin voegt, dan moeten zijn of haar inkomsten aangegeven worden en zullen ze in aanmerking worden genomen bij de berekening van de huur.

Een grotere woning aanvragen?

Bekijk ook of u een mutatieaanvraag kunt indienen voor een grotere woning (volgens de bij wet gedefinieerde voorwaarden).

Weet wel dat er een heel lange wachttijd is (minstens 6 jaar).

Formulier mutatie-aanvraag

Er zijn minder personen in mijn gezin, wat moet ik doen?

Breng de Dienst Boekhouding op de hoogte door een nieuwe gezinssamenstelling te bezorgen. Als de persoon die de woning verlaat een inkomen had, dan zal uw huur herberekend worden.

Als u naar aanleiding van dat vertrek een kamer te veel hebt, dan vragen wij u om een aanvraag tot mutatie naar een kleinere woning in te dienen. Zo zou u van een vermindering van de huur kunnen genieten. Wanneer u zult verhuizen, zal uw huur omgerekend worden naar de nieuwe woning en zult u een dienst bewijzen aan een gezin dat op een grotere woning wacht.

Formulier mutatie-aanvraag

VAN WONING VERANDEREN

Ik wil verhuizen binnen de Brusselse Woning

Indien de woning die u betrekt niet meer overeenstemt met uw gezinssamenstelling (te kleine of te grote woning), dan hebt u het recht om een mutatie aan te vragen. De Dienst Kandidaten kan u inlichten over het aantal slaapkamers waarop u volgens uw gezinssamenstelling recht hebt, en u een mutatieaanvraagformulier bezorgen.

Formulier mutatie-aanvraag

Er moeten drie voorwaarden vervuld zijn voordat aan uw aanvraag tot mutatie kan worden voldaan:

 • U woont al minstens 2 jaar in dezelfde woning.
 • Uw appartement is niet meer afgestemd op uw gezinssamenstelling
 • U bent al uw verplichtingen ten aanzien van de Brusselse Woning nagekomen: betaling van de huur en de lasten, respect voor de gehuurde woning.

Als uw woning één/twee (of meer) slaapkamers te veel heeft ten opzichte van de grootte van uw gezin, dan schrijft de Reglementering voor dat we u naar een kleinere woning moeten muteren (Verplicht Mutatieplan). Indien u de voorgestelde woning weigert, zouden wij genoodzaakt kunnen zijn om u een opzegging-verbreking met een termijn van zes maanden te geven.

Ik wil mijn woning verlaten (opzegging), wat moet ik doen?

U kunt uw huurcontract op elk ogenblik beëindigen. Daartoe moet u ons een aangetekende brief sturen waarin uw opzegging en de datum van inwerkingtreding ervan vermeld zijn.

De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Deze termijn kan in bepaalde omstandigheden worden ingekort.

Kan de Brusselse Woning mijn huurcontract beëindigen?

Ja, uw huurcontract kan om verschillende redenen worden opgezegd:

 • U betaalt de huur en de lasten niet.
 • U komt de verplichtingen van de huurovereenkomst en het Huishoudelijk Reglement niet na (bv.: slecht onderhoud van de woning, onderverhuur…).
 • U wordt eigenaar van een woning.
 • Uw huurcontract loopt ten einde en u voldoet niet aan de voorwaarden om het te verlengen.
 • U bewoont een woning die te groot is voor uw gezin en gaat niet akkoord om te verhuizen naar een woning met een geschikte grootte.
 • U moet de woning verlaten zodat we er werken kunnen uitvoeren en gaat er niet mee akkoord om te verhuizen.

Zullen mijn kinderen later van mijn woning kunnen genieten?

Nee. De woning kan niet worden overgedragen van ouders naar kinderen.

Wat gebeurt er wanneer de titularis van de huurovereenkomst overlijdt?

Bij overlijden heeft de echtgenoot(e) of wettelijk samenwonende partner het recht om in de woning te blijven wonen. Als de titularis van de huurovereenkomst niet gehuwd was / niet wettelijk samenwoonde, dan eindigt de huurovereenkomst.

CONTRACTEN EN VERZEKERINGEN

Waartoe verbindt het huurcontract mij?

Het huurcontract omvat de rechten en plichten van de huurder (u) en de verhuurder (Brusselse Woning). Het moet worden gelezen en ondertekend door de titularis(sen) van het contract.

Hieronder vindt u de voornaamste punten (deze lijst is niet uitputtend):

 • Uw woning wordt verhuurd als eigen woning (enkel bestemd voor de personen die opgegeven werden bij de maatschappij). Onderverhuren is verboden.
 • De Dienst Boekhouding informeren over elke verandering in uw gezinssamenstelling
 • Uw huur en uw lasten betalen tegen de 10e van elke maand
 • Een brandverzekering voor uw woning nemen
 • Een huurwaarborg betalen bij aankomst
 • De woning onderhouden en herstellen (het deel van de huurder)
 • De Technische Dienst inlichten bij technische problemen
 • Schriftelijk toelating vragen aan de Technische Dienst indien u verbouwingswerken wilt uitvoeren in uw woning en op hun toestemming wachten om ze uit te voeren
 • Storende huisdieren (agressiviteit, intimidatie, lawaai) zijn verboden in de woningen

Mijn huurwaarborg: wanneer moet ik hem betalen en wanneer krijg ik hem terug?

De huurwaarborg moet ofwel in zijn totaliteit betaald worden ofwel moet minstens één derde ervan ten laatste bij de ondertekening van uw huurcontract worden betaald;

Als de waarborg in zijn totaliteit wordt betaald, dan is hij gelijk aan 2 maanden huur. Als er met de Brusselse Woning een afbetalingsplan wordt opgesteld, dan zal de waarborg overeenkomen met 3 maanden huur en zal één derde vóór het betrekken van de woning betaald moeten worden.

Het geldbedrag wordt vastgezet op een bankrekening op uw naam en op naam van de Brusselse Woning.

Uw huurwaarborg zal u aan het einde van het huurcontract worden teruggegeven na aftrek van eventuele huurschade en/of onbetaalde bedragen. Als de huurwaarborg niet voldoende is om de herstellingen te dekken, dan zult u een supplement moeten betalen.

Moet ik een verzekering afsluiten voor mijn woning?

U moet een verzekeringspolis afsluiten en die elk jaar vernieuwen Informeer uw verzekeraar dat uw eigenaar beschikt over een clausule van afstand van verhaal in geval van een schadegeval (dat kan uw verzekeringskosten verminderen).

Uw verzekering moet het volgende dekken:

 • De huurdersaansprakelijkheid van de bewoners voor glasbreuk, waterschade en verhaal tegen derden
 • De inboedel van uw woning voor brand en aanverwante risico’s, en waterschade
 • Uw parkeerplaats en uw kelder (als u die hebt)

De Brusselse Woning beschikt over een verzekering voor haar gebouwen. U hoeft de muren, vloeren en plafonds van uw woning niet te verzekeren, enkel haar inboedel.

Is een familiale en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Deze niet-verplichte verzekering heeft geen betrekking op uw woning.

Ze wordt echter sterk aanbevolen, want ze dekt, voor een relatief lage prijs, alle schade die u een derde persoon zou berokkenen.

Voorbeelden: als uw kind of huisdier schade toebrengt aan een derde of nog als uw bloempot op het hoofd van een voorbijganger valt, dan kan uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid de gemaakte kosten terugbetalen.

Garage verhuur

Hoe kan ik een garage huren via de Brusselse Woning?

De garageverhuur verloopt via het externe bedrijf BePark.

Vanaf 1 augustus 2021 zal het beheer van de garages en parkeerplaatsen van de Brusselse Woning worden uitbesteed aan het externe bedrijf BePark (met uitzondering van de garages in de wijk Brabançonne, waarvoor de verandering op een latere datum zal plaatsvinden).

Nieuwe huurders van een garage zullen een attest moeten aanvragen bij de Brusselse Woning om het voorkeurtarief te kunnen genieten (en aan BePark moeten aantonen dat ze wel degelijk sociale huurders zijn).

Hieronder vindt u de BePark kaart met de adressen, tarieven en beschikbaarheid van parkeerplaatsen in ons patrimonium:


Voor meer informatie, en voor huurders die gebruik willen maken van een 24/7 garage-abonnement, gelieve contact op te nemen met BePark :