ARHUU-verkiezingen: kandidaat worden

Wil u de stem van de huurders laten horen bij de collectieve keuzes die de Brusselse Woning zal maken ? Word een huurdersafgevaardigde van de ARHUU ! De uiterste datum voor kandidatuur is op maandag 19 juni 2023.

Er worden dit jaar nieuwe verkiezingen gehouden omdat in september 2022 de verkiezingen voor de AdviesRaden van de HUUrders (ARHUU) niet geldig zijn verklaard wegens te weinig deelname. De verkiezingsdatum is nu op woensdag 11 oktober 2023.

Wat zijn de opdrachten van de ARHUU ?

De vertegenwoordigers van ARHUU zijn bewoners die actief zijn in het leven van de Brusselse Woning. Gedurende vier jaren houden de gekozen leden zich bezig met kwesties die een groep huurders of alle huurders aanbelangen. Zij behandelen geen individuele problemen.

De vier opdrachten van de ARHUU :

  • Advies uitbrengen over bepaalde beslissingen van de Brusselse Woning of advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur.
  • De vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Brusselse Woning bijwonen.
  • Animatieactiviteiten organiseren of eraan meewerken.
  • Minstens vier keer per jaar een vergadering beleggen met alle huurders.

Om deze opdrachten uit te voeren beschikt de ARHUU over verschillende middelen zoals lokalen, een budget, opleiding, uitwisselingen… met de steun van de BGHM.

Wat moet u doen als u kandidaat wil zijn ?

Hiervoor moet u aan enkele voorwaarden voldoen :

 • Je hebt een huurcontract voor een sociale woning, woning voor bescheiden inkomens of woning voor middeninkomens, ondertekend of bent ingeschreven als iemand die deel uitmaakt van het gezin van iemand die een dergelijk contract ontertekende, en op 11 oktober 2023 ben je minstens 16 jaar oud.

• Op de dag van de verkiezing ben je minstens 12 maanden ingeschreven bij je OVM (sinds 11 oktober 2022).

• Je bent niet definitief veroordeeld bij rechterlijke beslissing waaruit blijkt dat je niet al je huurverplichtingen hebt nageleefd (betaling van de huur, enz.).

• Je moet het handvest voor de naleving van de democratische waarden ondertekenen.

• Je moet je kandidatuurbrief (enkel aan de hand van bijgaande modelbrief), samen met het ondertekende handvest, indienen bij je OVM, en dit per aangetekende brief of overhandigd tegen ontvangstbewijs op de zetel van de OVM.

In de kandidatuurbrief die je aan je OVM toestuurt, kruis je aan wat je vermeld (een keuze) wil zien staan achter je naam op de kandidatenlijst. Dit zijn de mogelijkheden :

a) geen informatie

b) naam van je straat (zonder het huisnummer)

c) naam van je wijk

d) naam van een vereniging die ijvert voor integratie via huisvesting (u moet het attest dat opgenomen is als bijlage bij onderhavige brochure door de vereniging in kwestie laten invullen en ondertekenen. Vervolgens moet je dit attest, samen met je kandidatuurbrief, aan je OVM bezorgen. De lijst met de verenigingen die het attest mogen invullen en ondertekenen is hier). 

Indien je OVM je kandidatuur als ongeldig beschouwt, moet ze je dit, per aangetekende brief, meedelen binnen de 10 werkdagen na de indiening van je kandidatuur. U hebt de mogelijkheid om deze beslissing aan te vechten door binnen 8 werkdagen na ontvangst van deze brief beroep in te stellen bij de Beroepscommissie op het volgende adres :

Beroepscommissie

Guldenvlieslaan 72 – 1060 Brussel

Ter informatie : de verkiezingen zullen enkel worden georganiseerd indien minstens vijf huurders een geldige kandidatuur hebben ingediend en minstens twee van deze huurders op 11 oktober 2023 minstens 18 jaar oud zijn.

Documenten :

Handvest voor de naleving van de democratische waarden, modelbrief en attest

De lijst met de verenigingen die het attest mogen invullen en ondertekenen

Meer informaties over de ARHUU-verkiezingen